Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học ngành Y học cổ truyền hệ đào tạo liên kết (năm 2021)- Đợt 1

Date: 27/09/2021Lượt xem: 1150
BỘ Y TẾ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Số: 843 /QĐ-HVYDHCTVN Hà Nội, ngày 27  tháng  9   năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận thí sinh trúng tuyển Đại học ngành Y học cổ truyền 
hệ đào tạo liên kết giữa Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam với 
Đại học Trung Y dược Thiên Tân Trung Quốc (năm 2021)- Đợt 1

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 30/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam;
Căn cứ vào Quyết định số 2227/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/08/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam và Đại học Trung Y dược Thiên Tân - Trung Quốc tiếp tục thực hiện Chương trình liên kết đào tạo trình độ Đại học chuyên ngành Y học cổ truyền;
Căn cứ vào Đề án hoạt động và Hợp đồng liên kết đào tạo hai giai đoạn giữa Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam và Đại học Trung Y dược Thiên Tân - Trung Quốc; 
Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 22 tháng 09 năm 2021 của Hội đồng tuyển sinh hệ đào tạo liên kết Thiên Tân năm 2021;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo đại học.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận 19 (mười chín) thí sinh trúng tuyển Đại học ngành Y học cổ truyền hệ liên kết giữa Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam với Đại học Trung Y dược Thiên Tân Trung Quốc  năm 2021- Đợt 1 (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng tuyển sinh, các ông (bà) Trưởng phòng: Đào tạo đại học, Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Tài chính kế toán, các đơn vị liên quan và các thí sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như Điều 2;   (Đã ký)
- Đăng Website Học viện;
- Lưu: VT, ĐTĐH. GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Huy


=======================

BỘ Y TẾ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HỆ ĐÀO TẠO LIÊN KẾT KHÓA 2021-2027 
GIỮA HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM VÀ 
ĐẠI HỌC TRUNG Y DƯỢC THIÊN TÂN - TRUNG QUỐC (ĐỢT 1)
(Kèm theo Quyết định số  843/QĐ- HVYDHCTVN ngày  27 tháng  9 năm 2021 của
Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam)

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Hộ khẩu

Ghi chú

1

Nguyễn Minh An

25/12/2003

Hà Nội

2

Phan Vũ Bình

01/10/1993

Nghệ An

3

Mai Công Anh Dũng

20/10/2003

Hải Dương

4

Đỗ Hoàng Duy

08/11/2003

Hà Nội

5

Nguyễn Quý Dương

01/11/2003

Hà Nội

6

Tiêu Mạnh Hiếu

28/07/2003

Hà Nội

7

Nguyễn Bá Khánh Huy

15/06/2003

Thanh Hóa

8

Mai Xuân Huy

25/02/2003

Thanh Hóa

9

Hoàng Thu Hương

10/04/2002

Tuyên Quang

10

Hoàng Thanh Lâm

10/03/2003

Hà Nội

11

Nguyễn Thị Lộc

16/08/1984

Đà Nẵng

12

Đoàn Mai Linh

16/04/2001

Hà Nội

13

Trương Nguyễn Hương Linh

11/07/2003

Nam Định

14

Trần Ngọc Lan Nhi

30/11/2003

Hà Nội

15

Phạm Võ Văn Giáp

09/06/1988

Bình Định

16

Lê Mạnh Thắng

02/06/2003

Tuyên Quang

17

Đào Thị Thu Trang

17/05/2003

Hà Nội

18

Nguyễn Hải Phương Trang

12/03/2003

Hà Nội

19

Nguyễn Bùi Song Trung

05/04/2003

Đà Nẵng
Tin liên quan:

Thông báo thời gian và thủ tục nhập học của thí sinh đã nộp hồ sơ xác nhận nhập học đại học chính quy và liên thông chính quy năm 2021

Thông báo Điểm chuẩn, số lượng và quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học năm 2021

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh Sau đại học Đợt 2 năm 2021

Thông báo mức điểm nhận đăng kí xét tuyển Đại học hệ chính quy

Thông báo ngưỡng điểm nhận đăng kí xét tuyển hệ Đại học liên thông chính quy

Thông tin bổ sung đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn